ร่วมประชุมอนุกรรมการดำเนินงานด้านวิชาการ   

 วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 12.30 น. นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยนางทิวาวรรณ ศรีวิชัย หัวหน้างานศึกษาและพัฒนาป่าไม้ และนางปรานี สีหบัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมอนุกรรมการดำเนินงานด้านวิชาการ นำเสนอแผนงานโครงการวิจัย โดยมีนางสาวอุศนีย์ ธูปทอง เลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการดำเนินงานด้านวิชาการโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์   (Microsoft Teams) ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ