ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. ผู้อำนวยการกองประสาน
งานโครงการพื้นที่ 2 เจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. และนายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เข้าร่วมประชุม ในการนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ได้มอบนโยบายการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วย