โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาแบรนด์และการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบสื่อสารแบบสองทาง

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาแบรนด์และการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบสื่อสารแบบสองทาง ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ที่ทำหน้าที่ด้านสื่อประชาสัมพันธ์และด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรม จำนวน 35 ราย ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่อง
มาจาพระราชดำริ