ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 

       วันที่ 8 พฤษภาคม 2563  เวลา 09.30 น. นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 ได้แก่ ต้นตะเคียนทอง ต้นตะบาก ต้นยางนา ต้นมะค่าโมง และต้นพะยูง รวมทั้งหมดจำนวน 500 ต้น ณ บริเวณกิจกรรมอนุรักษ์ต้นน้ำ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานศึกษาและพัฒนาป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ