เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนการพัฒนาและขยายผลโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.
นายโรจน์วัฒน์  อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนการพัฒนาและขยายผลโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาและขยายผลฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการบูรณาการ โดยมีนางสาวเอื้องพร นพคุณ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสกลนคร