เข้าร่วมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่     

วันอังคาร ที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.
นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าร่วมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่1 พื้นที่จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร  โดยมีนายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่11,12 เป็นประธานในการประชุม