วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อหามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมด้วยที่ปรึกษาศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้ากิจกรรม และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีความรู้และแนวทางการปฏิบัติเพื่อระวังและป้องกันตัวจากโรคดังกล่าวอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง