วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายจารึก วัฒนาโกศัย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 5 เป็นประธานการประชุม ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในเขตจังหวัดสกลนคร เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตาม พรบ. 2563 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และตลอดจนเรื่องอื่นๆ โดยมีผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสกลนคร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 5 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ