ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงบประมาณ โครงการ “พัฒนาระบบการทำงานของกองงบประมาณเขตพื้นที่ 1-18”    

          วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ให้การต้อนรับคณะ
จากสำนักงบประมาณ โครงการ “พัฒนาระบบการทำงานของกองงบประมาณเขตพื้นที่ 1-18” ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จากนั้นนั่งรถรางลงพื้นที่เยี่ยมชมงานศึกษาและพัฒนาภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ได้แก่ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ แปลงสาธิตเทคโนโลยีการเกษตร ฝายพ่อ งานศึกษาและพัฒนา
ด้านปศุสัตว์ และงานศึกษาและพัฒนาด้านหม่อนไหม