โรงเรียนเสนาธิการทหารบก และคณะนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 98 และหลักสูตรนายทหารบกอาวุโส ชุดที่ 40     

 วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 12.00 น. พันเอก ดิษฐรัตน์ อมรวิทวัส รองผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก และคณะนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 98 และหลักสูตรนายทหารบกอาวุโส ชุดที่ 40 จำนวน 170 นาย (มีนายทหารนักเรียนจากมิตรประเทศ จำนวน 7 นาย จาก 7 ประเทศ ประกอบด้วยสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์) เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการนี้นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่งผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ร่วมต้อนรับ ณ อาคารสัมมนา 3 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ