ร่วมประชุมหารือกำหนดแนวทางในการจัดทำแผนแม่บทเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

           วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมประชุมหารือกำหนดแนวทางในการจัดทำแผนแม่บทเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริและติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายนายสยาม
ศิริมงคล เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 2 สำนักงาน กปร. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จากนั้นติดตามผลการดำเนินงานโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหาดทรายเพ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ