วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงาน กปร. นำนักการทูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 5 ราย ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ โดยมีนายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมศูนย์ศึกษาฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ร่วมต้อนรับ จากนั้นลงพื้นที่ดูงาน กิจกรรมเพาะเห็ดแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ งานศึกษาและพัฒนาด้านข้าว งานศึกษาและพัฒนาด้านประมง งานส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข และกิจกรรมเพาะเห็ด ซึ่งนักการทูตแรกเข้า ดังกล่าวจะศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 23-29 กันยายน 2562