วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้ารับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ซึ่งหน่วยงานได้ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรอง “มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร” ในงานพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 “ โดยมีนายมุนินทร์ เขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี