วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ปัญหาการเกษตรระดับจังหวัด  (Chief of Operation) ครั้งที่3 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีนายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุม

 

     วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายจารึก วัฒนาโกศัย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 5 เป็นประธานการประชุม ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในเขตจังหวัดสกลนคร เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตาม พรบ. 2563 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และตลอดจนเรื่องอื่นๆ โดยมีผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสกลนคร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 5 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

   ร่วมประชุมหารือกำหนดแนวทางในการจัดทำแผนแม่บทเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

           วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมประชุมหารือกำหนดแนวทางในการจัดทำแผนแม่บทเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริและติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายนายสยาม
ศิริมงคล เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 2 สำนักงาน กปร. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จากนั้นติดตามผลการดำเนินงานโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหาดทรายเพ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก และคณะนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 98 และหลักสูตรนายทหารบกอาวุโส ชุดที่ 40     

 วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 12.00 น. พันเอก ดิษฐรัตน์ อมรวิทวัส รองผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก และคณะนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 98 และหลักสูตรนายทหารบกอาวุโส ชุดที่ 40 จำนวน 170 นาย (มีนายทหารนักเรียนจากมิตรประเทศ จำนวน 7 นาย จาก 7 ประเทศ ประกอบด้วยสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์) เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการนี้นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่งผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ร่วมต้อนรับ ณ อาคารสัมมนา 3 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

 

 

          วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงาน กปร. นำนักการทูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 5 ราย ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ โดยมีนายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมศูนย์ศึกษาฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ร่วมต้อนรับ จากนั้นลงพื้นที่ดูงาน กิจกรรมเพาะเห็ดแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ งานศึกษาและพัฒนาด้านข้าว งานศึกษาและพัฒนาด้านประมง งานส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข และกิจกรรมเพาะเห็ด ซึ่งนักการทูตแรกเข้า ดังกล่าวจะศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 23-29 กันยายน 2562