ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 

       วันที่ 8 พฤษภาคม 2563  เวลา 09.30 น. นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 ได้แก่ ต้นตะเคียนทอง ต้นตะบาก ต้นยางนา ต้นมะค่าโมง และต้นพะยูง รวมทั้งหมดจำนวน 500 ต้น ณ บริเวณกิจกรรมอนุรักษ์ต้นน้ำ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานศึกษาและพัฒนาป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

       ตั้งจุดคัดกรองบุคคลเข้า-ออก และสัญจรผ่านศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 วันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 06.00 น. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ดำเนินการตั้งจุดคัดกรองบุคคลเข้า-ออก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จำนวน 4 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 บริเวณทางเข้าข้างสวนไม้ม่วงเฉลิมพระเกียรติ จุดที่ 2 บริเวณด้านหน้าทางเข้างานศึกษาศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ จุดที่ 3 บริเวณทางเข้าประตู 2 จุดที่ 4 ด้านหน้าอาคารอำนวยการ เพื่อคัดกรองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ผู้มาติดต่อราชการ ชาวบ้านบ้านนานกเค้าและหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ที่สัญจรผ่าน ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยจะคัดกรองตลอด 24 ชม. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคจะคลี่คลาย ในการนี้นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ได้ร่วมในการคัดกรองครั้งนี้ด้วย

 

เข้าร่วมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่     

วันอังคาร ที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.
นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าร่วมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่1 พื้นที่จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร  โดยมีนายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่11,12 เป็นประธานในการประชุม

 

เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนการพัฒนาและขยายผลโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.
นายโรจน์วัฒน์  อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนการพัฒนาและขยายผลโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาและขยายผลฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการบูรณาการ โดยมีนางสาวเอื้องพร นพคุณ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสกลนคร

 

โครงการเปิดรับสมัครการจ้างแรงงานเกษตรกร เพื่อบรรเทาการเสียรายได้จากภัยแล้ง ปี 2563

            วันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จัดโครงการเปิดรับสมัครการจ้างแรงงานเกษตรกร เพื่อบรรเทาการเสียรายได้จากภัยแล้ง ปี 2563 ณ อาคาร 80 พรรษา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ