ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จะเปิดสถานที่ให้ศึกษาดูงานตามปกติตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม 2563