ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  314 บ้านนานกเค้า ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

โทร. 042-747458 ต่อ 9 โทรสาร. 042-747460

ประชาสัมพันธ์ศึกษาดูงาน 042-747458 ต่อ 609 , 112

ฝ่าย/งาน 042-747458 ต่อภายใน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ต่อ 304

นางนภาพร ไสยวิจีณ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป  โทร.081-2602293

นางสมใจ อาจกล้า เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางปรางค์ทิพย์ จวงจันทร์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ฝ่ายวิชาการ  ต่อ 204

นายภาณุวัฒน์ บุญรอด  วิศวกรชลประทานชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  โทร.083-2354289

นางสาวชุติมา กลยนีย์  วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โทร.0879490183

ฝ่ายขยายผล ต่อ 402

นายณรงค์ มัดทองหลาง นายช่างชลประทานอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายขยายผล โทร.081-9991963

นายประเทืองวิทย์  ซ่วมเซียง วิศวกรชลประทานชำนาญการ  โทร.093-4296707

ฝ่ายส่งเสริมและปฏิบัติการ ต่อ 504

นายไพโรจน์ สุรัสวดี นายช่างชลประทานอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและปฎิบัติการ  โทร.065-2456389

นายณฤนาท กะกุลพิมพ์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โทร.080-1171108

ฝ่ายช่างกล ต่อ 501

นายไพบูลย์ ภูดี  นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 
หัวหน้าฝ่ายช่างกล  โทร.088-5318973

านศึกษาและพัฒนาด้านป่าไม้ ต่อ 610

กิจกรรมพืชไร่ ต่อ 611

กิจกรรมเพาะเห็ด ต่อ 612

กิจกรรมพืชสวน ต่อ 613

งานศึกษาและพัฒนาด้านสาธารณสุข ต่อ 614

งานศึกษาและพัฒนาด้านประมง ต่อ 615

กิจกรรมเกาตรผสมผสาน ต่อ 616

ฝึกอบรมและถ่ายทอดดเทคโนโลยี ต่อ 617

งานศึกษาและพัฒนาด้านข้าว ต่อ 618

งานศึกษาและพัฒนาด้านปรับปรุงบำรุงดิน ต่อ 619

งานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ ต่อ 620

กิจกรรมแปรรูป ต่อ 621

งานส่งเสริมอาชีพและอุตสาหกรรมในครอบครัว ต่อ 622 

ร้านค้าสวัสดิการ ต่อ 607

งานพัสดุ 303

งานขยายผล 404