พันธกิจ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ