พันธกิจ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

 พันธกิจ

1. ศึกษา ทดลอง วิจัย ตามแนวพระราชดำริเพื่อหาแนวทางและวิธีการ        พัฒนาที่เหมาะสมกับภูมิสังคม

2. สาธิตผลสำเร็จของการศึกษา ทดลอง วิจัย พัฒนาในรูปแบบ                  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต

3. ขยายผลองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา ทดลอง วิจัย สู่ประชาชน

4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรม

5. บริหารองค์กรด้วยหลักบูรณาการและธรรมาธิบาล