วิสัยทัศน์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

วิสัยทัศน์ "แหล่งศึกษาเรียนรู้ ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต

สาธิต พัฒนา ขยายผล และบริการแบบเบ็ดเสร็จตามแนวพระราชดำริ

ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

สู่ความสมดุลมั่นคงอย่างยั่งยืน"