งานศึกษาและพัฒนาด้านหม่อนไหม

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เป็นโครงการหนึ่ง ซึ่งทำการศึกษา ทดลอง  และค้นคว้างานพัฒนาด้านต่าง ๆ  ตามความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และนำผลการศึกษาที่พิสูจน์ได้ว่า มีความเหมาะสมกับพื้นที่ไปใช้เป็นแบบอย่างของความ   สำเร็จในการส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  โดยนำผลการศึกษา ที่เหมาะสมไปขยายผล  สู่ราษฎรด้วยวิธีการสาธิต   และสนับสนุนแก่เกษตรกรที่สนใจให้สามารถนำไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองได้ เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น  ตลอดจนสมารถพึ่งพาตนเองได้ กิจกรรมหม่อนไหม  เป็นงานศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรม   ซึ่งดำเนินการศึกษา  ค้นคว้า  การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม โดยอาศัยเทคนิควิธีการง่าย ๆเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติได้ในพื้นที่ของตนเอง โดยรวบรวมและนำผลการศึกษาดังกล่าว ไปขยายผล สู่ราษฎรหมู่บ้านรอบศูนย์ ๆ  เพื่อเสริมรายได้ของเกษตรกรอันจะนำไปสู่การยระดับความเป็นอยู่  และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป