15 อ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ในความรับผิดชอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ