ประวัติความเป็นมาศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  
 

“...เดิมเป็นป่าโปร่ง คนไปตัดไม้สำหรับเป็นฟืนและใช้พื้นที่สำหรับทำการเกษตร ป่าไม้ที่อยู่เหนือพื้นที่ถูกทำลายไปมากจึงไม่มีน้ำในหน้าแล้ง น้ำไหลแรงในหน้าฝน ทำให้มีการซะล้าง (erosion) ผิวดิน (top soil) บางลงและเกลืออยู่ข้างใต้ จะขึ้นเป็นหย่อมๆ...”

              พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2525 ให้พิจารณาจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา และทดลองงานพัฒนาการเกษตรต่างๆ ตามความเหมาะสมสำหรับเป็นตัวอย่างให้ราษฎรนำไปใช้ปฏิบัติต่อไป ต่อมาเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2527 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ความว่า

“...สำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ นั้น เป็นการดำเนินงานในลักษณะย่อส่วนภูมิประเทศให้เล็กลง เพื่อที่จะมีการดำเนินงานในทุกๆ ด้านมาอยู่ในศูนย์ฯ โดยจะมีการศึกษา ทดลอง เผยแพร่ การพัฒนาและเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการและประชาชน สามารถมาดูงาน ศึกษาและพัฒนาไปใช้ปฏิบัติได้ มีลักษณะเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตโดยจะมีการศึกษาและพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นการเพาะกล้า การปลูก การใช้ที่ดินให้เหมาะสม ตลอดจนการแปรสภาพผลผลิตทางการเกษตรเป็นสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม...”