ผู้บริหาร

  
             
           นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง
                     ผู้อำนวยการ
             ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ 

สาระน่ารู้

     

          

        

       

          

  
          เส้นทางประวัติศาตร์