งานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ โทร.042747458 ต่อ 620

ผู้บริหาร


นายวิศุทธิ์  เอื้อกิ่งเพชร 
หัวหน้างานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์

ผลสำเร็จที่โด่ดเด่น