สุกรภูพาน

          สุกรภูพาน  ถูกพัฒนาขึ้นจากสุกรพันธุ์ "เหมยซาน"  ซึ่งเป็นพันธุ์พระราชทานจาก  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ที่ได้รับการน้อมเกล้าถวายจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยงานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ทำการพัฒนาสุกรสายพันธุ์เหมยซาน  เพื่อคงลักษณะเด่นและกลบลักษณะด้อย  ตามความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงและสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมของเกษตรกรรายย่อย  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นสำคัญ  โดยมีการนำสุกรพันธุ์เหมยซานไปผสมพันธุ์พันธุ์กับสุกรพันธุ์พื้นเมืองสกลนคร  และผสมพันธุ์ข้ามกับสุกรสายพันธุ์ยุโรปจนได้สุกรสายพันธุ์ใหม่ชื่อ"สุกรภูพาน"  ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นเรื่องการให้ลูกดก 14 - 16 ตัวต่อครอก  กินอาหารได้ทุกประเภท  ปล่อยเลี้ยงได้  ปรับตัวกับสภาพอากาศได้ดี  ทนทานต่อโรคระบาด  ให้เนื้อแดงมาก  สามารถนำไปเลี้ยงเพื่อผลิตลูกหมูจำหน่ายหรือนำไปเลี้ยงขุนได้  ปัจจุบันสุกรภูพาน  มี  2  สายพันธุ์  ได้แก่

          สายพันธุ์ภูพาน  1  มีสีดำ  เลี้ยงง่าย  โตเร็ว  เหมาะในการปล่อยเลี้ยงหรือเลี้ยงในระบบหมูหลุม

          สายพันธุ์ภูพาน  2  มีสีขาว  เลี้ยงง่าย  โตเร็ว  เหมาะที่จะนำไปเลี้ยงในระบบคอกหลังบ้านหรือ      ขุนจำหน่าย

          เนื่องจากสุกรภูพาน  ได้ถูกพัฒนาสายพันธุ์เพื่อให้เหมาะสมกับระบบการเลี้ยงของเกษตรกรรายย่อยที่มีต้นทุนการผลิตต่ำ  จึงเหมาะสำหรับเลี้ยงปล่อยหรือขังคอกกินเศษอาหารหรือเศษผักผลไม้ที่เหลือจากการทำเกษตรกรรมอื่นๆ  เพื่อเป็นเสมือนคลังออมสินเปลี่ยนของเหลือที่ไม่มีประโยชน์ให้เป็นเนื้อสุกรที่มีคุณภาพเพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนของครัวเรือนหรือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมของครอบครัวและเหมาะที่จะนำไปเลี้ยงในระบบเกษตรธรรมชาติเพื่อผลิต “เนื้อสุกรอินทรีย์” จำหน่ายในตลาดผู้บริโภคที่ห่วงใยสุขภาพในปัจจุบันซึ่งจากแนวโน้มการบริโภคเนื้อสุกรในปัจจุบัน ที่นิยมการบริโภคเนื้อสุกรที่มีความนุ่มพิเศษจากสุกรพันธุ์สีดำ ที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ “คุโรโบตะ” จึงทำให้สุกรพันธุ์ภูพาน1 ซึ่งมีสีดำ กำลังเป็นที่สนใจของประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดในการผลิตเนื้อสุกร “ไทยคุโรโบตะ” เพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างกำไรให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงได้มากขึ้นด้วย

ผู้บริหาร


นายวิศุทธิ์  เอื้อกิ่งเพชร 
หัวหน้างานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์

ผลสำเร็จที่โด่ดเด่น