ผู้บริหาร


นางทิวาวรรณ ศรีวิชัย
หัวหน้างานศึกษาและพัฒนาด้านป่าไม้

Login Form

การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า งานศึกษาและบำรุงพันธุ์สัตว์ป่า

 

ความเป็นมา

          ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ สัตว์ป่า ดิน น้ำ มีความสัมพันธ์เกื้อกูลอำนวยประโยชน์ให้แก่กันและกัน ป่าไม้ เป็นแหล่งที่อาศัยของสิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ รวมถึงจุลินทรีย์ ดิน ประกอบด้วยหิน แร่ธาตุ อินทรียวัตถุ น้ำ และอากาศ ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิต และการเจริญเติบโตของพืช ต้นไม้ หญ้า ที่เป็นอาหารของสัตว์ป่า ซึ่งเป็นองค์ประกอบในการถ่ายทอดพลังงาน ของระบบนิเวศน์ อยู่ในกลุ่มผู้เสพทำการถ่ายทอดอาหาร และพลังงานจากกลุ่มผู้ผลิต คือพืชสีเขียวไปสู่กลุ่มผู้ย่อยสลาย คือแบคทีเรีย และจุลินทรีย์ ถ้าขาดสัตว์ป่า กลไกของระบบนิเวศน์จะเปลี่ยนแปลง สูญเสียความสมดุลย์ นอกจากนี้สัตว์ป่ายังมีคุณค่าทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านจิตใจ ด้านเศรษฐกิจ และทางวิชาการ

          การอนุรักษ์สัตว์ป่า ทำได้โดยการควบคุมป้องกันรักษาสภาพพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร แหล่งน้ำ และที่หลบภัย ตลอดจนการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์สัตว์ป่าให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ เป็นการช่วยรักษา และเสริมสร้างความสมดุลย์ให้กับระบบนิเวศน์ของพื้นที่แล้ว ยังสามารถพัฒนาปรับปรุงให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ สร้างจิตสำนึกให้แก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชน ให้มีความรักหวงแหน ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนแล้ว ยังสามารถสร้างเป็นรายได้เสริมให้แก่ประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่ออนุรักษ์สัตว์ป่าไม่ให้สูญพันธุ์ และเพิ่มมากขึ้น เพื่อคืนความสมดุลของระบบนิเวศน์ในพื้นที่ศูนย์ฯ ภูพาน
  2. 2. เพื่อการศึกษาการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์สัตว์ป่าให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
  3. 3. เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ศึกษาธรรมชาติ สัตว์ป่า สิ่งแวดล้อม
  4. 4. เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้

กิจกรรมการดูแลและอนุรักษ์สัตว์ป่า

            1.ปรับปรุงสภาพพื้นที่ให้เหมาะสมต่อการอนุรักษ์สัตว์ป่า ทำการปรับปรุงแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร ที่หลบภัย

กรงสัตว์ คอกสัตว์ป่า การเพาะเลี้ยงหนอนเลี้ยงนกเพื่อใช้เสริม

  1. เพาะเลี้ยงขยายพันธุ์สัตว์ป่าประเภทสัตว์ปีก จำพวก ไก่ป่า ไก่ฟ้าบางชนิด นกยูง นกบางชนิด ประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จำพวกสัตว์กีบ เช่น หมูป่า เนื้อทราย ประเภทสัตว์เลื้อยคลาน จำพวก เต่า ตะกวด ให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเพื่อปล่อยสู่ธรรมชาติ
  2. ทำการตรวจสุขภาพสัตว์ป่า การจัดการสัตว์ป่า ฝึกสัตว์ป่าให้พร้อมก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ
  3. ปล่อยสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติ
  4. ศึกษาติดตามผล และประเมินผล

QR codeยางนาราชาแห่งป่าไม้


ต้นแดง