ผู้บริหาร


นางทิวาวรรณ ศรีวิชัย
หัวหน้างานศึกษาและพัฒนาด้านป่าไม้

Login Form

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ

ความเป็นมา

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน  จังหวัดสกลนคร ขึ้นเป็นแหล่งศึกษา ทดลอง ทดสอบ และแสวงหาแนวทางวิธีการพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพ-แวดล้อมของท้องถิ่น สำหรับเป็นแหล่งสาธิตการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อให้ราษฎรเข้ามาศึกษาดูงาน

แล้วนำกลับไปปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวและชุมชน ในรูปแบบ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” พร้อมทั้งให้ทำการปรับปรุงฟื้นฟู ป้องกันดูแลรักษาสภาพธรรมชาติ ให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์คืนสู่ความสมดุลย์ของระบบนิเวศน์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่ออำนวยประโยชน์กลับมาสู่ชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ

          เส้นทางศึกษาธรรมชาติ  จัดขึ้นเป็นเส้นทางสำหรับศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของธรณีสันฐาน ความ-สัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า ของป่าที่มีคุณค่า ความสำคัญของระบบนิเวศน์วิทยาที่จะส่ง ผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ตลอดจนการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของศูนย์ฯ ภูพาน เป็นการสร้างจิตสำนึกให้ผู้ที่มาเที่ยวชมได้มีความรู้ ความเข้าใจ มีแนวคิด และมีส่วนเข้ามาร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

วัตถุประสงค์    

  1. เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม แนวทางในการดำเนินงานตามพระราชดำริของศูนย์ฯภูพาน
  2. เป็นเส้นทางในการสร้างจิตสำนึก ศึกษาดูงาน ให้กับนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป

   

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ มีระยะทางความยาว ประมาณ  3 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 2 ระยะ

  1. ระยะทางช่วงแรก สื่อความหมายให้ทราบถึง

- ลักษณะทางธรณีสันฐานของพื้นที่

- แมลงที่มีชีวิต

- พืชพันธุ์ไม้พื้นล่าง

- ชนิดสภาพของทรัพยากรป่าไม้

- การดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เช่น ภูเขาป่า

   ฝายชะลอ ความชุ่มชื้น , ป่าเปียก

- คุณประโยชน์ที่ได้รับจากป่า

 

  1. ระยะทางช่วงที่ 2 สื่อความหมายให้ทราบถึง

- กิจกรรมที่ศูนย์ฯ ภูพาน ดำเนินการ เช่น การปลูกยางพารา, กิจกรรมวนเกษตร, การเกษตรผสมผสาน

- การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า คุณโทษ ประโยชน์ของสัตว์ป่า ชนิดพันธุ์สัตว์ป่าในท้องถิ่น

- ชนิดพันธุ์หวาย, ไผ่, สมุนไพรพื้นบ้าน

 

QR codeยางนาราชาแห่งป่าไม้


ต้นแดง