ผู้บริหาร


นางทิวาวรรณ ศรีวิชัย
หัวหน้างานศึกษาและพัฒนาด้านป่าไม้

Login Form

 

งานป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

           ทำหน้าที่ปกปักรักษาพื้นที่ป่าในเขตพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่จำนวน 11,000 ไร่ โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมกับราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในเขตพื้นที่รอบศูนย์ฯ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

แบ่งเขตการรับผิดชอบออกเป็น  8  โซน

          โซนที่  1  บ้านลาดกะเฌอ  หมู่ที่  8   หัวหน้าโซนคือ  นายนุ่ม  ศรีทิน

          โซนที่  2  บ้านลาดสมบูรณ์ หมู่ที่ 12  หัวหน้าโซนคือ  นายสายพันธุ์  ตงบุญไชย

          โซนที่  3  บ้านลาดสมบูรณ์ใหม่  หมู่ที่  16  หัวหน้าโซนคือ  นายอุทร  โคตรแสง

          โซนที่  4  บ้านนานกเค้า  หมู่ที่ 10  หัวหน้าโซนคือ  นายป้อง  พรมลา

          โซนที่  5  บ้านห้วยยาง  หมู่ที่  2  หัวหน้าโซนคือ  นายนีระพัตร์  สุขสวน

          โซนที่  6  บ้านบอน  หมู่ที่  5  หัวหน้าโซนคือ  นายจำนงค์  โคตรธรรม

          โซนที่  7  บ้านเหล่า  หมู่ที่  6  หัวหน้าโซนคือ  นางละมัย  วงค์นาบาล

          โซนที่  8  บ้านม่วง  หมู่ที่  9  หัวหน้าโซนคือ  นายตึง  วงค์นาบาลมีการตั้งกฎกติกาในการเข้า – ออก ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่า โดยการเข้า–ออก สามารถเข้า-ออกได้ 3 จุด คือ

QR codeยางนาราชาแห่งป่าไม้


ต้นแดง