ประวัติ

ประวัติ

       กรมประมงโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนครได้สนองพระราชด้าริเข้าร่วมใน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัดสกลนคร ตั งแต่เริ่มตั งศูนย์ ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ขึ น เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2525 จวบจนปัจจุบัน โดยงานศึกษา และพัฒนาแหล่งน ้าเพื่อการประมง ถือว่าเป็นงานหลักที่ด้าเนินการพร้อมกับศูนย์ศึกษาการ พัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด้าริตั งแต่เบื องต้น โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ได้แก่ 1. ศึกษาการพัฒนาประมงน ้าจืดที่เหมาะสมกับสภาพพื นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ถ่ายทอดความรู้ขบวนการเพาะสัตว์น ้าสู่เกษตรกร เพื่อเพิ่มผลผลิตประมงในแหล่งน ้า 3. สาธิตและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น ้า