งานศึกษาและพัฒนาระบบเกษตรผสมผสาน โทร.042-747458 ต่อ

กิจกรรมเพาะเห็ด โทร.042-747458 ต่อ

กิจกรรมพืชไร่ โทร.042-747458 ต่อ

กิจกรรมพืชสวน โทร.042-747458 ต่อ

กิจกรรมแปรรูป โทร.042-747458 ต่อ

กิจกรรมยางพารา โทร.042-747458 ต่อ

ผลสำเร็จที่โด่ดเด่น

ลิ้นจี่ พันธุ์ นพ.1


การเลี้ยงสัตว์ปลีกควบคุมศัตรูพืข


การผลิตวุ้นเส้นจากถั่วเขียว


การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ


การปลูกยางพารา