กิจกรรมเกษตรผสมผสาน

         งานศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                     

          พระราชดำริเกี่ยวกับเกษตรผสมผสาน “ การดำเนินงานแบบไร่นาสวนผสม ในกิจกรรมระบบฟาร์มนั้น จะได้ผลดีมากในเขตชลประทาน ซึ่งในศูนย์ศึกษานี้ การเพาะปลูกพืชต่างๆก็ได้ผลดีพอสมควร ก็จะเป็นส่วนนี้น่าสนใจ  สำหรับแสดงให้ประชาชน ทั่วไปมาศึกษาดูงานได้ และ การดำเนินงานในพื้นที่ที่น้ำชลประทานสมบูรณ์ดีแล้วนั้น  จะต้องแสดงให้เกษตรกรเห็นว่า เมื่อมีน้ำชลประทานสมบูรณ์แล้ว เกษตรกรสามารถได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น  มีรายได้เพิ่มมากขึ้น การปลูกพืชเพียง 2 ไร่ ก็สามารถได้ผลผลิเท่ากับการปลูกพืชจำนวน 10 ไร่

กิจกรรมเกษตรผสมผสาน หมายถึง การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ซึ่งพืชและสัตว์จะต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กิจกรรมเกษตรผสมผสานมีงานสาธิตดังนี้

  1. การสาธิตการปลูกผักพื้นบ้านและพืชสมุนไพร เข้าในหลักทรงงานของพระองค์ท่านเรื่อง การพึ่งพาตนเองดำเนินการปลูกผักพื้นบ้านและพืชสมุนไพร เช่น ชะพลู ชะอม ชะมวง ชุมเห็ดเทศ  ว่านหางจระเข้ ประโยชน์ เป็นอาหาร ยารักษาโรค ปลูกพืชไว้กินเองเหลือกินแบ่งปันเพื่อนบ้านแล้วค่อยจำหน่าย

 

2.การสาธิตปลูกพืชซุ้มไม้เลื้อย  พืชตระกูลเถาวัลย์   เช่น ฟักข้าว ถั่วพู  กระทกรก  ฯลฯ ฟักข้าวมีประโยชน์ต้านอนุมูลอิสระป้องกันการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก  นำมาเป็นน้ำฟักข้าวดื่ม 

 

        3.การสาธิตการปลูกมะเขือพันธุ์หยกภูพาน ประโยชน์เป็นของฝาก,โชว์ตามงานนิทรรศการเกี่ยวกับเกษตร ,ประกอบอาหาร

        4.การสาธิตเลี้ยงเป็ดบาบารีร่วมกับปลานิลแดง เลี้ยงเป็ดบาบารีอาศัยมูลสัตว์ตกลงไปในบ่อ มูลสัตว์ถูกน้ำจับตัวเป็นแพลงตอนเป็นอาหารของปลานิลแดง ปลาเจริญเติบโตเร็ว

        5.การสาธิตเลี้ยงหมูหลุม  (เลี้ยงหมูดำภูพาน)  คุณสมบัติเลี้ยงลูกเก่ง ลูกดก โตเร็ว  ปริมาณเนื้อแดงสูง เลี้ยงหมูดำภูพานแบบหมูหลุมได้ประโยชน์ มูลหมูนำไปใส่พืชผัก เศษพืชผักไม่ทิ้งนำมาเป็นอาหารสัตว์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต

        6. การเลี้ยงไส้เดือน เลี้ยงพันธุ์ AF  พันธุ์มาจากประเทศแอฟริกา  พันธุ์ไทเกอร์ พันธุ์มาจากยุโรป  ประโยชน์เลี้ยงเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ ได้มูลไส้เดือนนำมาเป็นปุ๋ยแปลงพืชผักแปลงไม้ผล ไส้เดือนนำไปตกปลา เลี้ยงปลาสวยงาม นกสวยงาม

       7.การเลี้ยงจิ้งหรีด  เพื่ออาชีพเสริมแก่เกษตรกร บริโภคในครัวเรือน เหลือแบ่งปันเพื่อนแล้วจำหน่าย

       8.การทำผลิตถ่าน น้ำส้มควันไม้ และถ่านอัดแท่ง  ใช้ไม้ที่ตัดแต่งกิ่งมาเข้าเตาเผา ไม้เป็นลักษณะกึ่งแห้งกึ่งเปียกมาเข้าเตาเผา ประโยชน์ได้  ถ่าน  น้ำส้มควันไม้  ถ่านอัดแท่ง  วิธีการ จุดไฟหน้าเตา ประมาณ 6  ชั่วโมง หลัง 6 ชั่วโมงรองเอาน้ำส้มควันไม้ พอได้น้ำส้มควันไม้แล้วต้องปล่อยทิ้งไว้นาน  3  เดือน  ในช่วงที่ทิ้งไว้ น้ำส้มควันไม้จะตกตะกอนเป็นชั้น จำนวน 3 ชั้น  ด้าน ชั้นบนเป็นน้ำมันเบา  ตรงกลางเป็นน้ำส้มควันไม้ ด้านล่างเป็นน้ำมันทาร์ เทแยกชั้นข้างบนทิ้ง เอาส่วนตรงกลาง ชั้นด้านล่างไม่เอา  พอหลังจากนั้นนำน้ำส้มควันไม้มาผสมน้ำเปล่า อัตราส่วน  น้ำส้มควันไม้  1 ลิตร ต่อ น้ำเปล่า 200 ลิตร น้ำไปฉีดพ่นเป็นสารไล่แมลง เศษถ่านที่เศษเล็กไม่ทิ้งนำกลับมาตำให้ละเอียดแล้วผสมแป้งมันสำปะหลัง อัตรา ผงถ่าน  10  กิโลกรัม แป้งมันสำปะหลัง  1 กิโลกรัม ผสมให้เข้ากัน แล้วนำมาผสมน้ำให้เกิดความชื้นที่เหมาะสม นำแม่พิมพ์ถ่านอัดก้อนเป็นก้อน นำไปตากให้แห้งแล้วห่อด้วยซองสำเร็จเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ประโยชน์ถ่านอัดแท่ง นำไปดูดกลิ่นในรถ ตู้เย็น ตู้เสื้อผ้า

     9.การปลูกพืชแซมในสวนไม้ผล   ระยะปลูกไม้ผลควรปลูก เช่น ฝรั่ง,ชมพู่  ระยะปลูก  4 X 4 เมตร  , 6 X 6  เมตรระยะปลูก ลิ้นจี่ ,ลำไย , มะม่วง ระยะปลูก 8 X 8 เมตร,  10 X10 เมตร ช่วงต้นไม้มีขนาดเล็กปลูกพืชแซมในพื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยปลูกพืชแซมในสวนไม้ผล เช่น ข้าวโพด ,ผัก

    10.การสาธิตเพาะเห็ด ดำเนินเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน 1 ปี ดำเนินเพาะเลี้ยง จำนวน 3 รุ่น /ปีเก็บผลผลิตแต่ละรุ่นนานถึง 4 

    11.การสาธิตการทำนา ช่วงฤดูกาลทำนา ปลูกข้าวพันธุ์สกลนคร หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จดำเนินการปลูกพืชหลังนา เช่น พืชตระกูลถั่ว, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ผลสำเร็จที่โด่ดเด่น

ลิ้นจี่ พันธุ์ นพ.1


การเลี้ยงสัตว์ปลีกควบคุมศัตรูพืข


การผลิตวุ้นเส้นจากถั่วเขียว


การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ


การปลูกยางพารา