ผู้บริหาร

นายกิตติพร เจริญสุข
หัวหน้างานศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรม

ผลสำเร็จที่โด่ดเด่น

ลิ้นจี่ พันธุ์ นพ.1


การเลี้ยงสัตว์ปลีกควบคุมศัตรูพืข


การผลิตวุ้นเส้นจากถั่วเขียว


การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ


การปลูกยางพารา